„НИНАХИМ“ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0594-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.

Проект BG16RFOP002-2.040-0594-C01 има за основна цел да разшири капацитета наНИНАХИМ ЕООД чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар.

Стремеж на кандидата е и развитие на износната дейност, чрез позициониране на близко европейския пазар. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет на предприятието за производството на вододисперсионни бои и оползотворяване на остатъчните от производството материали.

Генерираните приходи от продажби на произведени в България продукти ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в нови модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на българските МСП. Този ефект от изпълнението на проекта съответства напълно на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, на Стратегията за развитие на МСП и ИСИС 2014-2020.

Основната цел на проектното предложение ще бъде постигната посредством
изпълнението на следните специфични цели:

  • Постигане на по-висока производителност в следствие на оптимизиране на
    технологичните процеси;
  • Увеличаване ефективността на производствените разходи
  • Оптимизиране на времето за производството на единица продукт
  • Разширяване на пазарните позиции на кандидата
  • Намаляване себестойността на продуктите
  • Постигане на предвидимо високо качество на произведените продукти

Проектът предвижда увеличаване на продукцията за вътрешния и чуждестранния пазар и устойчиво развитие на компанията. Проектното предложение попада в тематична област “Мехатроника и чисти технологии” на ИСИС, защото включва инвестиции в системи за автоматизирано и софтуерно подпомагано управление с приложение в производството. Инвестицията ще осигури подобрен производствен капацитет на цялото предприятие и постигане на ритмичност на процеса. По този начин ще се осигури по-висока добавена стойност за предприятието, което очаква ръст на нетните приходи от продажби, нарастване на приходите от износ и нарастване на производителността.

PDF версия