Добре дошли в светът на цветната магия

Фирма „Нинахим” ЕООД е частно дружество с основна  дейност  разработка, производство и реализация  на водоемулсионни бои и грундове за вътрешно и външно боядисване, декоративни мазилки, бои за дърво, метал, пластмаса и антикорозионни грундове на водна основа, алкидни, акрилатни, двукомпонентни полиуретанови бои, безцветни лакове, грундове, безири, лепила и разтворители.
Защото качеството е в ръцете ти.

Производствената дейност се развива в район намиращ се на 18 км от гр. Русе в собствена сграда с модерно технологично оборудване и лабораторна техника за изпитване на произвежданите продукти, осигуряващи производството по европейски стандарти. Произвежданите продукти на фирмата са известни под търговските марки “Marsel” , “si Belle” , Marsel H2O и продуктите предназначени за професионалисти “MARSELpro”. Екип от специалисти следи непрекъснато тенденциите на пазара и се стреми да задоволи нуждите при специфичните изисквания на всеки клиент. Политиката на фирмата по качеството е насочена към удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите и постигане съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания. Фирмата поддържа сертифицирана система за управление на качеството – БДС EN ISO 9001-2008, в която са регламентирани всички операции за производство и контрол на качеството както на суровините и материалите, така и на крайните продукти.

„НИНАХИМ“ ЕООД сключи договор за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ BG16RFOP002-2.001-1042-C01 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“. Проект BG16RFOP002-2.001-1042 има за цел да повиши производствения капацитет и производителността, да увеличи ефективността на производството и да разшири пазарните позиции на компанията както на национално ниво, така и на близкоевропейския пазар. Повече информация за проекта можете да намерите ТУК

„НИНАХИМ“ ЕООД изпълнява проект BG16RFOP002-2.001-1042 по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Във връзка с реализацията на проектните дейности, фирмата провежда процедура за избор с Публична покана с предмет: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА: Обособена позиция

  • 1: Доставка и въвеждане в експлоатация на 1бр. Автоматизирана система за производство на вододисперсионни бои и Обособена позиция
  • 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 1 бр. Дестилатор за рециклиране на разредители“. Тръжната документация може да бъде видяна ТУК

„НИНАХИМ“ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.002-0525-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“.
Проект BG16RFOP002-2.002-0525 има за цел да подпомогне развитието на управленския капацитет, което да доведе до по-успешно присъствие на НИНАХИМ ЕООД на интензивно конкурентните външни пазари посредством повишаване ефективността, контрола и управлението на вътрешно-фирмените процеси.
Цялата информация за проекта може да бъде видяна
ТУК. Тръжната документация може да бъде изтеглена от ТУК

Тръжната документация с предмет: „Доставка и въвеждане в експлоатация на ДМА, допринасящи за внедряване на ИКТ базиран софтуер” може да бъде изтеглена от ТУК

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКАТА ПО ОКОЛНА СРЕДА
НА “НИНАХИМ” ЕООД ТУК

За нас

„НИНАХИМ“ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.040-0594-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
Проект BG16RFOP002-2.040-0594-C01 има за основна цел да разшири капацитета на НИНАХИМ ЕООД чрез инвестиция в ново, модерно и ефективно производствено оборудване, което ще позволи на компанията да остане конкурентоспособна на българския пазар. Стремеж на кандидата е и развитие на износната дейност, чрез позициониране на близко европейския пазар. Реализацията на проекта ще насърчи развитието на българската икономика, посредством увеличаване и подобряване на вътрешния капацитет на предприятието за производството на вододисперсионни бои и оползотворяване на остатъчните от производството материали. Генерираните приходи от продажби на произведени в България продукти ще останат в страната и ще стимулират инвестициите в нови модерни технологии за оптимизация на производствените процеси, повишаване на капацитета и експортния потенциал на българските МСП. Този ефект от изпълнението на проекта съответства напълно на общата цел на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, на Стратегията за развитие на МСП и
ИСИС 2014-2020.
Цялата информация за проекта може да бъде видяна
ТУК.

ГОТОВИ ЛИ СТЕ ДА РАБОТИТЕ СЪС СТРАСТ

“ЗАЩОТО КАЧЕСТВОТО Е В РЪЦЕТЕ ТИ”

Водоемулсионни бои и грундове за вътрешно и външно боядисване, декоративни мазилки, бои за дърво, метал, пластмаса и антикорозионни грундове на водна основа,   алкидни, акрилатни, двукомпонентни полиуретанови бои, безцветни лакове, грундове, безири, разтворители.

Продуктова гама
Man