оперативна програма Иновации и конкурентноспособност

НИНАХИМ ЕООД сключи договор № BG16RFOP002-2.089-0108-C01 за предоставяне на финансова безвъзмездна помощ по процедура BG16RFOP002-2.089

Основната цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските малки предприятия, реализирали оборот над 500 000 лв....