“НИНАХИМ” ЕООД като производител на лаково-бояджийски продукти, с установен опит, утвърдена технология и производствени възможности ясно съзнаваме, че развитието и просперитетът ни зависят от убедеността и доверието на нашите клиенти в способността ни да гарантираме пълното задоволяване на очакванията им по отношение качеството и условията на доставка на закупените от нас продукти. Основна цел на политиката на ръководството е да се стреми към поддържане и непрекъснато подобряване на качеството на предлаганите продукти на основата на ефективно управление на фирмените процеси, постигайки все по-добро удовлетворяване нуждите и очакванията на клиентите ни и останалите заинтересовани от дейността ни страни и постигане съответствие с всички приложими местни, национални, международни и други изисквания.За постигане на крайната цел, ръководството на дружеството декларира, че ще работи, за да:
  • Идентифицира и удовлетворява всички законови, регулаторни и договорни изисквания;
  • Осигурява добра комуникация и обмен на информация с всички заинтересовани страни;
  • Гарантира производството на продукция с желаното качество чрез въвеждане, поддържане и ефективно функциониране на система за управление на качеството, съответстваща на ISO 9001:2015, която непрекъснато ще развива и адаптира към изискванията на международните стандарти.
  • Осигурява необходимите ресурси за ефективното функциониране на системата.
  • Осигурява приоритет на качеството при планирането на производството и спазването на установените параметри на процесите и продуктите през всички стадии на преработка.
  • Осигурява специализиран и независим от производството контрол на качеството на продуктите и действието на Системата за управление на качеството.
  • Провежда политика, насочена към повишаване надеждността на процесите и качеството на продуктите.
  • Осигурява висококвалифициран и професионално информиран персонал за всички работни места.
  • Проверява ежегодно и провежда мероприятия за непрекъснато подобряване на качеството на продуктите и действието на Системата за управление на качеството.
  • Политиката на “НИНАХИМ” ЕООД в областта на качеството е разяснена на целия персонал. Процедурите и нормативно-техническата документация са задължителни за изпълнение и се спазват от всички работещи в дружеството.

КАТО УПРАВИТЕЛ НА “НИНАХИМ” ЕООД
ДЕКЛАРИРАМ
ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА
ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.

Май 2018 г.

Управител: Радослав РадославовPDF